Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия предлага на Пленума на ВСС да оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – Враца във връзка с обезпечаване на досегашния административен ръководител

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Плевен с една свободна длъжност „прокурор“, и съответно да разкрие една щатна длъжност в Окръжна прокуратура – Враца, считано от датата на вземане на решението. Предложението е във връзка с обезпечаване на досегашния административен ръководител и ще бъде внесено в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 24.09.2020 г.

Първият мандат на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Враца изтече в края на 2019 г., като с решение на Прокурорската колегия по протокол № 39/11.12.2019 г. Десислав Начков е определен за и. ф.  административен ръководител на органа до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. През м. септември 2020 г. прокурор Начков е депозирал молба да бъде преназначен на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Враца, но към настоящия момент няма свободна длъжност, която да послужи за устройването му.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд