Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четирима прокурори, повиши в по-горен ранг 28 прокурори и 1 следовател, и освободи от длъжност следовател, поради подадена оставка

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване на статут на несменяемост на Радослав Георгиев Воруков, Димитър Илиев Илиев – прокурори в Районна прокуратура – Бургас и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им  „Много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ двамата прокурори придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Пиринка Аспарухова Костадинова – административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Петрич и Жана Иванова Захова - Божкилова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Сандански, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра".

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението: Георги Иванов Иванов - прокурор в Районна прокуратура – Петрич, Татяна Иванова Найденова - прокурор в Районна прокуратура – Смолян, Стефка Антонова Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, Кирил Тодоров Мавродиев - прокурор в Районна прокуратура - Карлово, Велислава Владимирова Патаринска - прокурор в Районна прокуратура - Русе, Стефка Георгиева Георгиева - прокурор в Районна прокуратура - Добрич, Стела Милева Мешова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Мария Тошкова Стефанова - прокурор в Районна прокуратура - Сандански, Мария Маринова Вълчева–Цветкова и Владимир Пламенов Радоев - прокурори в Районна прокуратура – Плевен.

На посоченото основание, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението са повишени  Анастасия Мариянова Топалова – Монова, Николай Стоянов Николов - прокурори в Софийска районна прокуратура; Антон Христов Кондов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна, Димитър Здравков Беличев, Владимир Петров Вълев, Гинка Георгиева Лазарова - прокурори в Окръжна прокуратура – Пловдив, Ива Рашкова Рангелова - прокурор в Окръжна прокуратура – Разград,  Ивайло Альошев Филипов - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг „прокурор  във ВКП и ВАП“ Петя Пенчева Радева - прокурор в Районна прокуратура – Карлово; Ирена Димитрова Ганчева - прокурор в Софийска градска прокуратура; Вероника Бориславова Трифонова - прокурор в Софийска районна прокуратура; Валентина Андонова Чакърова - прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас; Цветелин Йорданов Радойнов - прокурор в Окръжна прокуратура – Враца,  Светослав Николаев Стойнов,  Виолета Манолова Радева и Боянка Андреева Михайлова - прокурори в Окръжна прокуратура – Варна,  Севдалина Колева Станева - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Миглена Йорданова Славчева - Петрова - прокурор в Районна прокуратура - Шумен, считано от датата на вземане на решението. На посоченото основание, Прокурорската колегия повиши Славка Стефанова Баханова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, Кирчо Стоянов Николов от заеманата длъжност „следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – Сливен, считано от 01.10.2020 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд