Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед за свикване на Общо събрание на прокурорите от ВКП за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия

23 септември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на заместника на главния прокурор при ВКП - за главен прокурор, за свикване на Общо събрание на прокурорите от Върховна касационна прокуратура, за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

Заповедта е във връзка с изтичащия едногодишен мандат по чл. 37, ал. 8 от ЗСВ на избраните членове на КАК с решения от 24.07.2029 г., 17.10.2019 г. и 28.11.2020 г. на Общото събрание на прокурорите от ВКП – Емилия Пенева, Валентин Кирилов, Ирина Апостолова и Лидия Манолова, както и по повод обявената с решение по протокол № 27/15.07.2020 г. на Прокурорската колегия конкурсна процедура за повишаване и заемане на 12 длъжности „прокурор“ във ВКП.

Общото събрание на прокурорите ще се проведе на 30.09.2020 г. в 14.00 ч., в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала 23, ет. 4.

Предложенията за членове на КАК от действащи към момента на избора прокурори с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ или на длъжност прокурор във ВКП се депозират в регистратурата на главния прокурор, не по-късно от 5 дни преди датата на провеждане на Общото събрание – 25.09.2020 г., заедно, с писменото съгласие на кандидата и се публикуват незабавно на Ведомствения сайт на ПРБ. В 3-дневен срок от публикуване на кандидатурите, Прокуратурите, НСлС, Следствените отдели в Окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура, отделните прокурори и следователи, както и професионалните им организации, могат да изразяват становища и да поставят въпроси към кандидатите, които ще бъдат публикувани на Ведомствения сайт на ПРБ.

Информацията ще бъде публикувана и на интернет сайта на ВСС в раздел „Избор на членове на Комисията по атестиране и конкурси – Прокурорска колегия“.

Общото събрание на прокурорите от ВКП, освен избор на членове на КАК, ще проведе и избор чрез жребий, на четирима редовни членове и един резервен член на конкурсната комисия за провеждане на конкурса за повишаване и заемане на свободни длъжности „прокурор“ във ВКП.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд