Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Във връзка с насрочените за 28.09.2020 г., 29.09.2020 г. и 30.09.2020 г. устни изпити по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, се уведомяват допуснатите кандидати, че през цялото време на провеждане на устните изпити ще се съблюдават предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването. Участниците следва да имат предвид и Заповед № ВСС 9711/24.09.2020 г. на главния секретар на ВСС, с която се забранява достъпът до изпитната зала на кандидати:

           -  с видими симптоми на остри респираторни болести (повишена температура над 38 градуса, кашлица, затруднено дишане и др.);

           - лица, които отказват да извършат дезинфекция и да поставят предпазна маска.

           Напомняме на кандидатите, че устните изпити ще се проведат в зала 108 на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, гр. София, съгласно публикувания в раздела на конкурса график. Достъпът до сградата ще се осъществява само откъм централния вход на НИП, като е необходимо всички участници да се явят до 09.00 ч. за съставяне на почасов график.      

           Преди явяването си кандидатите следва да се запознаят подробно с указанията за провеждане на устните изпити, публикувани тук.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд