Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет назначи Тихомир Димитров за главен секретар на ВСС

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет назначи Тихомир Николов Димитров на длъжността „главен секретар“ на ВСС. Решението е взето след изслушване на допуснатия кандидат и отговорите на поставените му въпроси, и след проведено гласуване по реда на чл. 10, ал. 2 и 3 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС, и при обявения резултат със 17 гласа „за“ и 3 гласа „против“.

Тихомир Димитров има над 20 години професионален опит в областта на правото и държавното управление, като повече от 10 от тях е заемал висши длъжности в държавната администрация – бил е „главен секретар“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) и в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, бил е директор на правна дирекция в Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, горите и храните и в МИП, както и процесуален представител на Агенцията за държавни вземания към Министерството на финансите и на НЕК ЕАД.

Димитров мотивира участието си в конкурсната процедура с придобития ръководен опит в държавната администрация и предизвикателствата, които поставя длъжността, за която се кандидатира. Той предложи мерки по отношение на организационното структуриране на администрацията на ВСС, за подобряване на организацията на работа и начина на атестиране на съдебните служители, за оптимизиране на документооборота, чрез въвеждане на безхартиен документооборот, както и на ползваните в АВСС информационни системи.

Членовете на ВСС Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева, Боряна Димитрова зададоха въпроси, свързани с нормативната уредба на съдебната власт, правомощията на Пленума, Съдийската и Прокурорската колегии и вътрешните правила на ВСС, функциите на главния секретар на ВСС, различията в статута на държавния и на съдебния служител. Поискан бе неговият коментар за добрите практики, с които би мотивирал служителите, както и за субординацията между тях, главния секретар и членовете на ВСС, и вътрешното кариерно израстване.

Кандидатурата на Тихомир Димитров бе подкрепена от Георги Кузманов – член на ВСС, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те акцентираха на професионалните, административните и личните му качества, на неговото представяне в конкурса и прагматичните идеи за реформиране на администрацията на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд