Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи съдебни служители във връзка с изпълнението на ремонти в обекти на съдебната власт

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи четирима служители от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ заедно и поотделно да представляват ВСС пред общински и държавни администрации, службите по геодезия, картография и кадастър, Националния институт за недвижимо културно наследство, Държавен архив, специализирани контролни органи и други институции във връзка с попълване, подписване, подаване и получаване на документи, необходими за изпълнение на дейностите, свързани с реализиране на обекти, предмет на проектиране или строителство, с предоставени права на управление на ВСС.

На служителите са делегирани права във връзка с попълване, подписване, подаване и получаване на заявления, молби и декларации за откриване, промяна или закриване на партиди, както и да извършват други правни  и фактически действия във връзка със сключени договори за предоставяне на услуги от доставчици на вода, електроенергия, топлинна енергия, ВиК-оператори, оператори на газопреносната мрежа и други експлоатационни дружества за обекти, предмет на проектиране/строителство, с предоставени права на управление на ВСС.

Решението се отнася за недвижими имоти на съдебната власт, върху които не е възложено стопанисването на съответните административни ръководители.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд