Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи председателя на Апелативен съд – София във връзка с договор за строителство

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи административния ръководител на Апелативен съд – София, да представлява ВСС, в качеството му на Възложител по Закона за устройство на територията, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава документи и съгласува документация във връзка с договор за строителство, с предмет „Строително-монтажни работи в Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша № 2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сграда, настилки и вътрешни дворове и проходи и II етаж на сградата, четири стаи на I-сутерен и преустройство на две гаражни клетки в работи помещения“ и тристранно споразумение от 15.07.2020 г. към него, с право да преупълномощава.

Решението е във връзка с договор за строителство от м. ноември 2019 г. между ВКС и фирмата Изпълнител, решение на Пленума на ВСС по т. 1 от Протокол № 10/30.04.2020 г. за отнемане правото на стопанисване на Съдебната палата от председателя на ВКС и сключено тристранно споразумение, с което Апелативен съд – София поема правата и задълженията на ВКС, в качеството на Възложител по договора до неговото приключване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд