Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС промени начина на стопанисване на съдебната сграда на бул. „Драган Цанков“ в София

24 септември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени свое решение, взето по т. 50, I-4 от протокол № 40/03.11.2016 г., с което стопанисването на съдебната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, е възложено на административния ръководител – председател на Софийски районен съд.

Пленумът възложи на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ и на административния ръководител на Софийски районен съд в едномесечен срок да организират извършването на приемо-предавателните действия за недвижимия имот между представители на Софийски районен съд и Администрацията на ВСС, за което да се състави протокол. Решението се изпраща за сведение и изпълнение на административния ръководител на Софийския районен съд и на дирекция „УССВ“ при АВСС.

Административната сграда е с обща площ 2522 кв. м., построена е през 1939 г., притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и предстоят строително-ремонтни дейности за преустройството ѝ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд