Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши, че не са налице пречки Женя Димитрова да изпълнява функциите като член на КАК и да правораздава като командирован съдия в Апелативен съд – София

29 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че не са налице пречки Женя Димитрова да изпълнява функциите като член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Колегията и да правораздава като командирован съдия в Апелативен съд – София.

С решение на Колегията по протокол № 32/08.10.2019 г. Женя Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, е определена за член на КАК, а със заповед на председателя на ВКС е командирована в Апелативен съд – София, за изпълнение на длъжността „съдия“ в Търговска колегия на Апелативен съд - София, считано от 15.09.2020 г. Съгласно изменението в Правилата за организацията и дейността на КАК към Съдийската колегия, приети с решение на Колегията по протокол № 16/19.05.2020 г., отпада изискването членовете на КАК да изпълняват задълженията си с откъсване от работа, а само при намалена натовареност. Независимо, че новата редакция влиза в сила в осеммесечен срок от влизане в сила на ЗИД на ЗСВ, (обн. ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), съгласно разписаното в § 2 от ПЗР на Правилата, разпоредбата на чл. 3, ал. 3 следва смисъла на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ, който по отношение на членовете на КАК, избирани от Пленумите на ВКС и ВАС, регламентира, че в състава на КАК се включват действащи към момента на избора съдии с ранг или на длъжност съдия във ВКС или ВАС. Законодателят не е предвидил изрична разпоредба, че с избора им за членове на КАК тези действащи магистрати губят качеството „съдия“, съответно възможността да правораздават.

Мандатът на настоящите членове на Комисията по атестирането и конкурсите изтича на 08.10.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд