Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четири съдии, повиши на място в по-горен ранг осем съдии и даде статут на несменяемост на един магистрат

29 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не взе решение по периодичното атестиране на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, и отложи разглеждането за следващо заседание.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на: Христинка Данчева Димитрова - съдия в Административен съд – Шумен;  Мая Павлова Кончарска – съдия в Районен съд – Кнежа, и прие комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Съдийската колегия прекрати откритата процедура по периодично атестиране на Теодора Любомирова Георгиева, поради освобождаването ѝ от длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, във връзка с назначаването ѝ за европейски прокурор в Европейската прокуратура.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.), извънредно атестиране на Димитър Илиев Димитров – съдия в Районен съд – Варна, и на Калинка Костадинова Иванова – съдия в Районен съд – Благоевград, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.), СК проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Евгения Димитрова Мечева – съдия в Районен съд – Варна, като прие комплексна оценка „много добра“. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова – съдия в Районен съд – Пещера, ѝ Адриан Динков Янев – съдия в Районен съд – Перник,  на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

На посоченото основание, в ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението, Съдийската колегия повиши: Геновева Пламенова Илиева – съдия в Районен съд – Варна.

В ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението, Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валерия Боянова Ватева и Николай Белев Василев – съдии в Софийски районен съд; Николай Борисов Борисов – съдия в Районен съд – Разград; Живка Димитрова Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград и Ваня Николаева Иванова – съдия в Районен съд – Самоков.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд