Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага промени в Правилника за администрацията на съдилищата

29 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да приеме, на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на съдилищата. Промяната е инициирана от председателя на Върховния административен съд, тъй като в действащия Правилник липсва необходимата правна регламентация, която да отчита специфичната дейност на администрацията в сферата на административното правораздаване. С приемането на проекта, Правилникът за администрацията в съдилищата се привежда и в съответствие с действащите разпоредби на Закона за съдебната власт, Административнопроцесуалния кодекс, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Наредба № 6 от 03.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма.

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на съдилищата въз основа на решение по т. 3 от протокол № 17/20.07.2020 г. на Комисията по правни въпроси към Пленума на ВСС и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), е публикуван на интернет страницата на ВСС, ведно с мотивите към него, предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА и финансовата обосновка на 22.07.2020 г. за обществени консултации.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд