Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад за проверка в Районен съд – Плевен

13 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Екатерина Панова – и. ф. административен ръководител - председател на Окръжен съд – Плевен, относно извършена проверка по изложени твърдения от Валери Цветанов – съдия в Районен съд – Плевен, за организиране и провеждане на общи събрания и задължителни медицински прегледи в Районен съд – Плевен и във връзка с решение по т. 1.1. от протокол № 26/21.07.2020 г. от дистанционно заседание на Колегията.

СК прие за сведение становище на Районен съд – Плевен, относно изпълнението на дадени от Окръжен съд – Плевен препоръки, както и писмо от Апелативен съд – Велико Търново с констатация, че председателят на Окръжен съд – Плевен, е изпълнил задълженията си по чл. 85, ал. 3, т. 8 и т. 9, както и тези по чл. 86, ал. 1, т. 7 и т. 10 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд