Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мария Соколова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Берковица

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Берковица, в който участва атестираният кандидат Мария Димитрова Соколова – прокурор в Районна прокуратура – Берковица. Единодушно, с 8 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата й.

Прокурор Соколова притежава юридически стаж над 22 години, като професионалната си кариера започва като следовател в Берковица при Окръжен следствен отдел - Монтана през 1998 г., след което от 2006 г. и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Берковица. Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС, изготвените от нея актове са добре мотивирани и законосъобразни. Прокурор Соколова следи съдебната практика и я прилага в своята работа. Проявява добри правни познания и извършва законосъобразна оценка на фактите по отделните дела. Има добра комуникация и организация на работа с разследващите полицаи по възложените й досъдебни производства. Осъществява контрол върху органите на досъдебното производство. Прокурор Соколова категорично показва, че е независим и безпристрастен магистрат, спазва принципите на справедливостта и почтеността.

Според концепцията си за стратегическо управление на Районна прокуратура – Берковица, прокурор Соколова излага своята мотивировка да се кандидатира за заемане на длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Берковица с натрупания професионален опит и желанието й да продължи и доразвие наложените добри практики в управлението на районната прокуратура.

Въпроси към кандидата поставиха Йордан Стоев, Евгени Диков и Евгени Иванов – членове на ВСС, които поискаха мнение й относно предстоящото закриване на Районна прокуратура – Берковица и разкриването й като териториално отделение към Окръжна прокуратура – Монтана. Интерес за тях бе натовареността на прокуратурата и каква е личната й мотивация за заемане на длъжността, дори за кратко, предвид предстоящото закриване на Районната прокуратура в град Берковица.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Йордан Стоев и Евгени Иванов – членове на ВСС, като посочиха нейното добро познаване на работата на прокурорите, следователите и съдебните служители, както и отлично структурираната концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Берковица.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд