Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши в по-горен ранг няколко магистрати

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, проведе предварително атестиране на Ваня Радостинова Атанасова - прокурор в Софийска районна прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много Добра". На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, бе проведено периодично атестиране на Татяна Ангелова Борисова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, Емил Евстатиев Овчаров - прокурор в Районна прокуратура – Монтана, Росица Недялкова Ранкова - прокурор в Районна прокуратура – Перник и Светлана Иванова Данева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Варна. като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие, комплексна оценка от атестирането „Много Добра". Извънредно бяха атестирани, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Специализираната прокуратура и Георги Любенов Мирчев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с приета комплексна оценка „Много Добра". На Велин Михайлов Воденичаров - прокурор в Районна прокуратура - Елин Пелин и Божидар Илиев Елкин - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив бе проведено, на основание чл. 196, ал.1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост, като Колегията, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка „Много Добра” и двамата прокурори, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

По предложение на административните ръководители на Районна прокуратура - Пловдив и Специализираната прокуратура, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надежда Василева Семерджиева – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“ и Александрина Володя Костадинова – прокурор в Специализираната прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд