Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извърши кадрови промени в няколко органа на съдебната власт

14 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Тодор Иванов Станчев от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Стара Загора, считано от 26.10.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст. Поради подадена оставка и на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Колегията освободи Надя Любомирова Цветкова от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Петрич, считано от 23.10.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, отмени, считано от 26.10.2020 г. свое решение по протокол №23/24.06.20 г., т. 14, с което Гриша Спасов Мавров – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора, е определен за изпълняващ функциите административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора. Колегията реши, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, да го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 26.10.2020 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд