Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Предложения за оптималното функциониране на ЕИСС са депозирани пред „Информационно обслужване“ АД от работната група, създадена с решение на Пленума на ВСС

16 октомври 2020 година

Обобщени предложения за необходимите промени в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) са предоставени на „Информационно обслужване“ АД на 15 октомври 2020 г., в съответствие с решението на Пленума на ВСС по т. 1.7. от протокол № 23/16.09.2020 г.

Систематизираните предложения от ниво „районен съд“, съдържат и визуализация, както на конкретните проблеми, така и на идеите за оптимизиране на съответните работни процеси. Предложенията от ниво „окръжен съд“ са структурирани по съответните модули на ЕИСС, като отделно са представени бележки във връзка с „Резултат/Степен на уважаване на иска“, проблемите в модул „Натовареност, както и аналитични предложения от Софийски военен съд. Предложенията на апелативните съдилища съдържат детайлно изложение на конкретните затруднения при работата с ЕИСС по модули и обсъждане на възможните решения. В доклада от членовете на работната група от страна на ВКС е обърнато внимание на особеностите при работата на магистратите и съдебните служители.

В периода от 25 септември до 13 октомври 2020 г. са проведени 9 срещи чрез видеоконферентна връзка между представители на работната група и „Информационно обслужване“ АД, на които са откроени основни акценти - водещи за оптималното функциониране на ЕИСС, както следва:

         - Еднократно въвеждане на пин код за квалифицирания електронен подпис в рамките на една работна сесия;

         - Намаляване на броя „кликове“ в ЕИСС, което ще облекчи работния процес;

         - Отделяне на функциите по образуване, разпределяне и насрочване на делата;

         - Гъвкавост при диференциране на потребителските роли в системата, по начин който да следва спецификата на функциите на магистратите и съдебните служители;

         - Намаляване на периода на изравняване на делата, с оглед равномерната натовареност на съдиите;

         - Разширяване на потребителските права за работа с ЕИСС на системните администратори от съответните съдилища, с оглед по-голяма оперативност по места.

         - Привеждане на модул „Натовареност“ в съответствие с взетите решения от работната група по проблемите на натовареността към Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика” на СК на ВСС /КСКНСС към СК на ВСС/ и съобразяването на работата му с Правилата за оценка на натовареността на съдиите, приети от ВСС на 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г., изм. и доп. на  08.11.2016 г., изм. и доп. на 20.12.2016 г., изм. на 04.04.2017 г., изм. на 26.09.2017 г., изм. по протокол №12/02.04.2019 г., изм. и доп. по протокол № 19/16.06.2020 г.

С решение от 16 септември 2020 г. Пленумът на ВСС създаде работна група в състав: членове на ВСС, съдии и съдебни служители от ВКС, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд и апелативните райони на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд, която в срок до 15 октомври 2020 г. да възложи изготвените предложения за всички необходими промени в ЕИСС за доработка на изпълнителя по договор № 495/16.01.2019 г.

Работната група предлага да бъде осъществен последващ мониторинг по отношение на предложенията за оптимизация на ЕИСС.

Пленумът на ВСС спря въвеждането на нови дела в ЕИСС за периода 18 септември – 10 декември 2020 г. във всички съдилища, в които е внедрена системата, с изключение на 17-те пилотни съдилища, както и съдилищата изразили писмено желание да продължат въвеждането на нови дела в ЕИСС. Към настоящия момент 41 съдилища продължават да работят с ЕИСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд