Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Правилата за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. При новата редакция чл. 3 добива следната редакция: „В Централния публичен регистър се въвеждат данните от декларациите на всички лица – съдии и членове на Съдийската колегия на ВСС, подадени в изпълнение на изискванията на чл. 195а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ“.

Чл. 8, ал. 3 добива следната редакция: „Данните от декларациите се вписват в регистъра и се въвеждат в електронното му копие в 7-дневен срок от постъпването.“

Създава се нов § 3 със следния текст: „Задължените лица по чл. 3 от настоящите правила следва в срок до 31.12.2020 г. да подадат декларация по чл. 195а от ЗСВ, съобразно новия утвърден образец“.

Колегията предлага на Пленума на ВСС да утвърди нов образец на декларация  по чл. 195а от ЗСВ – приложение № 1 от Правилата за водене от Съдийската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.

Решението е във връзка със ЗИД на ЗСВ (обн., ДВ. Бр. 11/07.02.2020 г.), с който се създава нова ал. 2 на чл. 195а, според която отпада задължението на магистратите да декларират членствата си в организации по чл. 217 от ЗСВ (организации, които защитават професионалните им интереси). Същевременно в ал. 3 на същия член остава изискването колегиите на ВСС да водят централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.

Деклариралите членство в професионални организации магистрати и членове на Съдийската колегия, следва да подадат декларацията по новия утвърден образец в определения срок, като достъпът до първоначално публикуваните на интернет сайта на ВСС декларации, ще бъде преустановен.

Към настоящия момент на интернет сайта на ВСС са публикувани общо 4707 подадени декларации по чл. 195а от ЗСВ, част от които съдържат информацията, както по ал. 1, така и за членства по чл. 217 от ЗСВ.

По този начин ВСС изпълнява една от препоръките в първия Доклад за върховенството на закона на Европейската комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд