Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Росица Калугерова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България освободи Николинка Бузова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански.

На основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, е определена Росица Калугерова – съдия в Районен съд – Сандански, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Николинка Бузова е преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, длъжност „съдия“ в органа на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд