Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага да се разкрие по една длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище и в Районен съд – Стара Загора

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт на Пленума на ВСС да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 една длъжност съдия в Районен съд – Търговище и една длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. Предложения за това са направени от Комисията по атестирането и конкурсите, предвид необходимостта от устройване на досегашните административни ръководители на Районен съд – Търговище и на Районен съд – Гълъбово, на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт.

Комисия „Бюджет и финанси“ е изразила положително становище по отношение възможността за разкриване на нова длъжност „съдия“ в Районен съд – Търговище и в Районен съд – Стара Загора, като посочва, че в рамките на утвърдения бюджет по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ възможността за разкриване на нови щатни бройки е финансово обезпечена от реализирана икономия на съдилищата към 31.08.2020 г.

Предложенията се внасят в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 22.10.2020 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд