Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС продължи обсъждането на разработените четири модела за реформа на съдебната карта на съдилищата

20 септември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет продължи дискусията по четирите модела за реформа на съдебната карта на съдилищата, разработени в изпълнение на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ – поддейности 1.5, 1.6 и 1.7 от обхвата на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. Обсъждането на моделите бе отложено за следващо заседание на Съдийската колегия, за да бъде представен допълнително изготвеният четвърти модел пред магистратите и да се вземе тяхното мнение. На представителите на ВСС в екипа за управление на проекта Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор „Управление на представителите на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ и Боряна Димитрова – член на ВСС и координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“, бе възложено да проведат срещи със съдиите в петте апелативни района. Прието бе решение да се поиска удължаване на срока за реализиране на проекта до края на месец ноември.

В дискусията днес бяха поставени въпроси от Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Боян Новански – членове на ВСС

Поискана бе информация за проучените чужди модели и взаимстването на идеи от тях, как на практика биха се реализирали обсъжданите модели и какъв ще бъде ефектът, по какъв критерий ще бъдат премествани съдии от органи на едно съдебно ниво в друго, ще възникнат ли сградни проблеми, какъв финансов ресурс ще бъде необходим за осъществяване на избрания модел, как би се отразил той върху дейността на прокуратурата, необходими ли са промени в програмата за обучение на младшите съдии. Обърнато бе внимание на необходимите промени в Конституцията на Република България и в законодателството във връзка с всеки от предлаганите модели. Обсъдени бяха възможността за пилотно прилагане на моделите в различни съдебни райони, продължителния времеви период, който ще изисква реализирането им, приложението на конкурсите при кариерното развитие на съдиите и други.

Координаторите на проекта отговориха на всички поставени въпроси и изтъкнаха, че целите на реформата на съдилищата са регулиране на натовареността, постигане на истинска специализация на магистратите и повишаване на качеството на правосъдието, решаване на кадрови проблеми с наличния ресурс от съдии и съдебни служители, постигане на предвидимост в кариерно развитие на магистратите и увеличаване на достъпа на гражданите до правосъдие. Подчертано бе, че осъществяването на четвъртия модел следва да бъде обезпечено от електронното правосъдие и разширява възможностите за електронна комуникация със съда.

В заседанието на Съдийската колегия бяха включени и съдиите от работната група по проекта – Александър Ангелов – председател на Софийския районен съд, Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, Ерна Якова-Павлова – и. ф. председател на Районен съд – Варна, Галатея Ханджиева-Милева – и. ф. председател на Окръжен съд – Добрич, Миглена Тянкова – председател на Окръжен съд – Хасково, Евгени Узунов – съдия в Районен съд – Бургас (бивш председател на Районен съд – Несебър) и Николинка Бузова – председател на Районен съд - Сандански. От тяхно име съдия Тянкова призова членовете на ВСС да поставят в основата на дебата за реформата на съдебната карта какво желаят да постигнат и с какъв ресурс за реализиране на целите разполагат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд