Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира четирима съдии и повиши на място в по-горен ранг петима магистрати

20 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт изслуша Любка Голакова – съдия в Софийския градски съд, поради постъпило възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране.

При отвод на Севдалин Мавров, Боряна Димитрова и Драгомир Кояджиков – членове на ВСС, Колегията не събра необходимото мнозинство за приемане на решение по предложената от Комисията по атестирането и конкурсите атестационна оценка на съдия Голакова, нито по предложените от членове на СК други варианти на комплексна оценка. Съдийската колегия взе решение предложението да бъде внесено за разглеждане в следващо заседание.

Колегията остави без уважение възражение на Татяна Даскалова – съдия в Окръжен съд – Търговище, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Съдия Даскалова не се яви на изслушване в проведеното заседание. На основание чл. 196, т. 4 (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ Съдийската колегия проведе извънредно атестиране и приета за магистрата комплексна оценка „много добра“ – 99 точки.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Марияна Ширванян – съдия в Административен съд – Варна, и Слав Иванов Бакалов – административен ръководител – председател на Административен съд – Сливен, като прие за тях комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (ДВ, бр. 62/ 09.08.2016 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране на Милена Костова-Колева – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Надя Георгиева-Савова и Веселина Джонева – съдии в Окръжен съд – Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, Добринка Кирева – съдия в Районен съд – Свиленград, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, Тоско Ангелов и Панайот Велчев – съдии в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд