Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не преназначи прокурор от Районна прокуратура - Харманли в Софийска районна прокуратура

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да остави без уважение предложението от Таня Александрова – прокурор в Районна прокуратура – Харманли за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ и преназначаването й от Районна прокуратура – Харманли в Софийска районна прокуратура.

Разпоредбата на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ предвижда възможност за преназначаване на магистрати, без провеждането на конкурс, в случай на закриване на органи на съдебната власт или при намаляване щатната численост на заетите длъжности в тях, като и в двата случая съответните длъжности се разкриват в друг равен по степен орган на съдебната власт. Основен критерий при вземането на решението за откриване на процедурата е установена необходимост от кадрово обезпечаване на орган на съдебната власт, по отношение на който са налице данни за висока натовареност, за сметка на друг орган, с отчетена трайно ниска натовареност, което да позволи намаляване на заетата му щатна численост без това да се отрази на работата му. Но съобразно констатираната ситуация в двата органа, предвид този основен критерий, не е налице основание за откриване на такава процедура. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд