Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни правилата за водене на централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ

21 октомври 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да измени и допълни Правилата за водене от Прокурорската колегия на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ.

При новата редакция, съдържанието на разпоредбата по чл. 3 е както следва:

„Чл. 3 в Централния публичен регистър се въвеждат данните от декларациите на всички лица – прокурори, следователи и членове на Прокурорската колегия на ВСС, подадени в изпълнение на изискванията на чл. 195а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ“.

Разпоредбата по чл. 8, ал. 3, добива следната редакция:

„Чл. 8, ал. 3 Данните от декларациите се вписват в регистъра и се въвеждат в електронното му копие в 7-дневен срок от постъпването.“

Създава се и нов § 3 със следния текст: „Задължените лица по чл. 3 от настоящите правила следва в срок до 31.12.2020 г. да подадат декларация по чл. 195а от ЗСВ, съобразно новия утвърден образец“.

Колегията предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да утвърди новия образец на декларацията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд