Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклади във връзка с предложени промени в ЕИСС и сформира Работна група за последващ мониторинг по изпълнението им

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от членовете на работната група създадена съгласно решение по т.т.1.4.,1.5., 1.6. и 1.7. от протокол № 23/16.09.2020 г. на Пленума на ВСС, която бе създадена с цел изготвяне на предложения за всички необходими промени в Единната информационна система (ЕИСС), които да бъдат възложени за доработка на изпълнителя по договор № 495/16.01.2019 г.  –  „Информационно обслужване“ АД, в срок до 15.10.2020 г.

Пленумът на ВСС прие за сведение и доклад от Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Красимир Шекерджиев – членове на работната група във връзка с необходимостта от последващ мониторинг по отношение на изпълнението на предложенията за оптимизация на ЕИСС. Съгласно взетото решение работната група за последващ мониторинг е в състав Вероника Имова и Драгомир Кояджиков - членове на ВСС, и до трима съдии и съдебни служители от Софийски районен съд, Софийски градски съд, Апелативен съд – София, Върховния касационен съд, както и от съдилищата от апелативните райони – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд.

В срок до 30.10.2020 г. „Информационно обслужване“ АД следва да даде становище относно това кои от предложенията на съдилищата са за отстраняване на проблеми от недостатъци, неточности, пропуски, дефекти и/или други несъответствия с изискванията за извършването на съответното действие в системата, които препятстват изпълнението на задачите, съгласно действащите функционалности в техническата спецификация на ЕИСС, и кои касаят проблеми в резултат на несъответствия поради неточно или частично изпълнение на функционалностите в техническата спецификация на ЕИСС. В срок до 04.12.2020 г. работната група, съобразявайки становището на  „Информационно обслужване“ АД, трябва да изготви и представи доклад за извършената от фирмата изпълнител оптимизация на ЕИСС, съобразно направените предложения от съответните нива на съдилищата.

Към настоящия момент 41 съдилища работят с ЕИСС - 17-те пилотни съдилища, както и съдилищата изразили писмено желание да продължат въвеждането на нови дела в системата, след като съгласно решение на Пленума на ВСС въвеждането на нови дела в ЕИСС е спряно за периода 18 септември – 10 декември 2020 г.

Работната група за последващ мониторинг от страна на Възложителя ще осъществява дейността си до изтичане на срока по чл. 5, ал. 4 от договор № ВСС 405/06.01.2019 г. между ВСС и „Информационно обслужване“ АД като ежемесечно ще докладва пред Пленума на ВСС последващото изпълнение на предложенията от съответните нива на съдилищата.

Докладът на работната група с участието на съдии от Върховния касационен съд ще бъде изпратен на Комисията по правни въпроси, на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика“, както и на работната група за изготвяне на предложения за промени в процесуалните закони.

Пленумът на ВСС заличи от състава на Работната група Красимир Шекерджиев – член на ВСС и координатор „Участие на представителите на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“ в екипа за управление на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, във връзка със заявлението му за отвод от участие в нея.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд