Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди нов образец на декларация по чл. 195а от ЗСВ – приложение № 1 от Правилата за водене на централни публични регистри от колегиите на ВСС

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди нов образец на декларация по чл. 195а от ЗСВ – приложение № 1 от Правилата за водене на Централен публичен регистър на декларациите по чл. 195а, ал. 1 от ЗСВ, от колегиите на ВСС. Задължените лица следва в срок до 31.12.2020 г. да подадат декларация съобразно новия образец за извършване на дейност/членуване в организации и общества, вкл. тайни и/или неформални организации и общества, юридически лица с нестопанска цел, граждански дружества или обединения, извън тези по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ.

Промяната в образеца на декларацията произтича от промените в ЗСВ (ДВ, бр. 11 от 07.02.2020 г.), свързани със създаването на нова ал. 2 на чл. 195а, според която отпадна задължението на магистратите да декларират членствата си в съсловни организации. Всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на ВСС и инспекторите от ИВСС в едномесечен срок от встъпване в длъжност подават пред съответната колегия на ВСС декларация по чл. 195а, ал. 1, като при промяна се подава нова декларация за коригиране на декларираните обстоятелства в едномесечен срок от настъпването на промяната.

Към настоящи момент на интернет сайта на ВСС са публикувани 4707 декларации, част от които съдържат информация, както по ал. 1, така и за членства по чл. 217 от ЗСВ.

С решения на Съдийската колегия от 20.10.2020 г. и на Прокурорската колегия от 21.10.2020 г. са приети изменения и допълнения в съответните Правила за водене на двата централни публични регистъра, според които се въвеждат данните от декларациите, съгласно изискванията на чл. 195а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд