Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС сформира работна група за изготвяне на предложение за изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет сформира работна група, която в срок до 30 ноември 2020 г. да предложи на Пленума на ВСС изменение и допълнение на Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите, с които да се определят ясни, обективни и прозрачни критерии при определянето на допълнителни възнаграждения и се ограничат дискреционните правомощия на административните ръководители на органите на съдебната власт. В Работната група ще участват Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Георги Кузманов, Огнян Дамянов, Пламен Найденов, Севдалин Мавров, Цветинка Пашкунова. На председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор е възложено да определят представители за участие в работната група.

Решението е във връзка с оповестения на 30.09.2020 г. първи Доклад на ЕК в рамките на Годишния преглед по върховенството на закона в ЕС, стълб „Правосъдна система“, раздел „Независимост“, част „Уредба на допълнителните възнаграждения и повишаването на магистратите поражда опасения“.

Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения на магистратите са приети с решение на  Пленума на ВСС по протокол № 29/22.11.2018 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 13/13.06.2019 г., изм. и доп. с решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/21.11.2019 г.

В хода на дебата стана ясно, че Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия вече е сформирала работна група с участието на съдии от районните, окръжните, апелативните и административните съдилища във връзка с изготвянето на проект на Правила по приложението на чл. 233, ал. 6, изречение първо от ЗСВ, съгласно която въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Очаква се работната група да приключи дейността си до 20 ноември 2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд