Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и направи предложение за допълнение на §14

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и прави предложение за допълнение на §14 от проекта, като в текста на чл. 30, ал. 5 т. 19 „прокурорската колегия извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори и чрез министъра на правосъдието уведомява европейския главен прокурор за излъчените кандидатури“, след израза „европейски делегирани прокурори“ се добавя израза „по правила приети от нея“.

С преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на НПК се предвиждат изменения и допълнение в ЗСВ, като в чл. 30, ал. 5 от ЗСВ, в която са описани правомощията на съдийската и прокурорската колегия на ВСС се предвижда създаването на нова т. 19, с оглед статута и функциите на европейските делегирани прокурори, които са членове на Прокуратурата на Република България и разполагат с правомощията на прокурори по ЗСВ.

Предложението на Пленума за допълнение на т. 19 е във връзка с липсата на предложения от страна на вносителя на законопроекта за нормативно определена процедура за подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, предвид предложеното ново правомощие на прокурорската колегия да извършва такъв.

С приемането на ЗИД на НПК се цели да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване а Европейска прокуратура и пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2018/1637 за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд