Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи изразяването на становище по проект на Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Националната програма за развитие на България 2030

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи изразяването на становище по Приоритет 10 „Институционална рамка“ от Националната програма за развитие на България 2030 и изпрати на постоянните комисии към пленума и колегиите изготвения проект на становище от Комисията по правни въпроси, както и писмата от министъра на правосъдието и председателя на Върховния административен съд, касаещи „Институционалната рамка“ на Националната програма.

Визията, целите и приоритетите на Националната програма за развитие на България 2030 са одобрени с решение на Министерския съвет № 33 от 20.01.2020 г., като отговорни за изготвянето на Приоритет 10, касаещ съдебната власт, са администрацията на Министерски съвет и Министерство на правосъдието. Целта на приоритета е подобряването на институционалната рамка, като усилията са насочени към намаляване на регулаторната тежест, подобряване на качеството, предвидимостта и устойчивостта на политиките на изпълнителната власт и на нормативната среда, укрепване на независимостта на съдебната система и намаляване риска от корупция. Два от подприоритетите – „Интегритет в публичния сектор“ и „Етична рамка на съдебната власт“ са свързани с прилагането на обективни и прозрачни процедури за назначаване на магистрати и на съдебни служители, надграждане на трайните показатели за обективност и качество на атестациите, укрепване на независимостта на съдебната власт. В тази връзка са предвидени следните области на въздействие – прозрачност и ефективност на съдебната система, балансирана натовареност на съдилищата, оценка на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса, пенитенциарна практика и детско правосъдие.

Разработените предложения са изготвени от работна група от определени от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на Република България, Инспектората към ВСС, Висшия съдебен съвет, Националния институт по правосъдието и Министерството на Финансите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд