Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., с изключение на показателя „Капиталови разходи“

22 октомври 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г., с изключение на Показателя „2.Капиталови разходи“ по становището на Министерски съвет по чл.2, ал.1 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Представляващият Висшия съдебен съвет и председател на Комисия „Бюджет и финанси“ обърна внимание, че за първи път от години насам становищата на Висш съдебен съвет и Министерски съвет се припокриват в голяма степен, което ще осигури нормално функциониране на органите на съдебната власт, ще гарантира успешното въвеждане на електронното правосъдие и поетапното въвеждане на Единната информационна система в съдилищата, с изключение на част от предвидените средства, свързани с управлението на недвижимите имоти. Одобрените от Пленума на ВСС средства за капиталови разходи са в размер на 29,6 млн. лв. и не са включени в законопроекта за държавния бюджет.

Посочено бе, че проектът на бюджет на съдебната власт за 2021 г. по разходната му част е в размер на 909,9 млн.лв. и е по-висок от първоначалното предложение на Министерство на финансите – 863 млн. лв. С проектобюджетът се обезпечават 10% индексиране на трудовите възнаграждения; по четири основни възнаграждения (при заложени в ЗСВ до 6 основни месечни възнаграждения) за магистратите и съдебните служители от специализираните наказателни съдилища и специализираната прокуратура; по три основни заплати за допълнителни възнаграждения на магистратите в органите на съдебната власт с натовареност по-висока от средната; разкриване на 100 нови щ.бр. за длъжност „съдебен помощник“ в съдилищата, 74 щ. бр. за длъжността „системен администратор“ и 158 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“ във връзка с внедряването на Единната информационна система на съдилищата.

Във връзка с продължилото над 9 часа заседание и след проведено гласуване членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет отложиха за следващо заседание разглеждането на точките от дневния ред, които не бяха подложени на обсъждане.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд