Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи от длъжност двама съдии и преназначи заместник-председател на Административен съд-София-град на длъжност „съдия“

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ - подадени оставки, от заеманите длъжности „съдия“ в Софийски градски съд - Катерина Енчева, считано от 02.11.2020 г., както и Николай Енчев, считано от 16.11.2020 г. Към 09.10.2020 г., в деловодната система на СГС, не се намират данни за несвършени дела и ненаписани съдебни актове по дела с докладчици съдия Катерина Енчева, като председател на I-15 състав в Гражданско отделение – първоинстанционни състави, и съдия Николай Енчев, като председател на VI-10 състав в Търговско отделение на СГС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1-во от ЗСВ, Ива Кечева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – София-град и я преназначи, на основание чл. 169 от ЗСВ, на заеманата преди назначаването ѝ за заместник-административен ръководите длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

Преназначаването на съдия Кечева във връзка с депозирана от нея молба за освобождаването ѝ от длъжността заместник-председател на съда, която заема от 28.11.2006 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд