Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши трима кандидати в длъжност „съдия“ във ВКС – наказателна колегия

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във връзка с §9 от ПР на Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Димитрина Йорданова – съдия в Софийски градски съд,  Мария Лалова – съдия в Апелативен съд – София и Татяна Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, считано от датата на встъпване в длъжност.

Съдийската колегия възложи на повишените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решенията на Колегията, за повишаване на следващите по реда класирани кандидати в конкурсната процедура, подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ. Трите длъжности попадат в обхвата на приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като са овакантени в 9-месечния срок от приключването на конкурсната процедура, считано от 10.01.2020 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд