Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 10 съдии и повиши на място в по-горен ранг 4 магистрати

27 октомври 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 24.11.2020 г. изслушването и разглеждането на възражение на Стела Шипковенска – съдия в Районен съд – Разлог, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за атестиране за придобиване на статут на несменяемост. Колегията поиска от администрацията на ВСС да бъде изготвен доклад как е била призовавана за изслушване в заседанията ѝ, тъй като АВСС и председателят на Районен съд – Разлог, не могат да установят контакт с нея. Съдия Шипковенска е в отпуск по бременност и раждане.

Съдийската колегия отложи за 10.11.2020 г. разглеждането на предложение за провеждане на периодично атестиране на Любка Голакова – съдия от Софийски районен съд, за да бъде поканена за ново изслушване, във връзка с допълнително постъпило доказателство с отношение към нейните възражения. Решението е във връзка с получена на 25.10.2020 г. във ВСС от Софийски районен съд справка за разглежданите от съдия Голакова дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 (ДВ, бр. 62 от 09.08.2016 г.) във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Жанет Борова – съдия в Районен съд – Силистра, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 1 (в сила до 11.02.2020 г.) във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, БР. 11/07.02.2020 г.) от ЗСВ, предварително атестиране на Даниела Талева – съдия в Софийски градски съд, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), периодично атестиране на Радостина Данаилова, Валерия Братоева-Дамгова, Калина Анастасова - съдии в Софийския градски съд; Диана Хаджиева, Станимир Йорданов-Кюлеров – съдии в Софийски районен съд; Марина Николова – съдия в Административен съд – Бургас; Здравка Диева – съдия в Административен съд – Пловдив; Нели Каменска – съдия в Административен съд - Добрич, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

След проведено, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с §72, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), атестиране, статут на несменяемост придоби, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, Росица Чиркалева-Иванова - съдия в Административен съд – Хасково, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия прекрати откритата процедура за периодично атестиране на Стоил Ботев – съдия в Административен съд – Пловдив, поради наличието на условията на чл. 39, ал. 4 от ЗСВ. Съгласно посочената разпоредба съдии, прокурори, следователи, административни ръководители и техните заместници, навършили 60-годишна възраст, не подлежат на атестиране по чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Димитров – съдия в Районен съд – Шумен на място в по-горен ранг „съдия в ОС“; Диляна Йорданова – съдия в Окръжен съд – Бургас, в по-горен ранг „съдия в АС“; Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд, Таня Георгиева – съдия в Районен съд – Пловдив, и Марина Николова – съдия в Административен съд – Бургас, в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд