Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Магдалена Давидова-Янева за административен ръководител – председател на Районен съд – Варна

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 14 гласа „за“ Магдалена Давидова-Янева за административен ръководител – председател на Районен съд – Варна. Членовете на Колегията поздравиха другите кандидати Димитър Димитров и  Любомир Симеонов - съдии в Районен съд – Варна, за достойното представяне и обоснованите предложения за развитие на съда, както и за тяхната смелост и желание да се кандидатират.

Магдалена Давидова-Янева има над 10 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. В периода 01.10.2010 г. – 02.10.2013 г. тя е била младши съдия в Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна, след което е съдия в Районен съд – Варна, а през 2014 г. е командиравана в Районен съд – Провадия. От 20.02.2018 г. и към настоящия момент е заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Варна.

Тя кандидатства за длъжността въз основа на своя професионален опит като съдия и съдебен помощник, приемайки развитието и утвърждаването на авторитета на Районен съд – Варна за своя лична кауза. Съдия Давидова-Янева споделя убеждението, че в основата на доброто управление стоят приемствеността, запазването на екипния дух и полагане на усилия за надграждане на постигнатото. Според нея работата на колектива трябва да продължи за надграждане на резултатите в институционалното развитие на съда, укрепване на административния капацитет и осигуряване на публичност и прозрачност в неговата дейност. Тя заявява намерение да следва стратегическите цели на съда, като актуализира дейностите за тяхното постигане по отношение на въвеждането на електронното правосъдие и внедряването на нови технологии, както и за оптимизиране на съдебната карта. Планират се мерки за утвърждаване на стандарти за добро управление на Районен съд – Варна, за оптимизиране на управлението чрез прилагане на информационни и комуникационни технологии. Предвижда се изготвяне на периодичен анализ за цялостната дейност на съда, актуализиране на политиките и процедурите за управление на човешките ресурси, периодично проучване на техните потребности от обучение и организиране на такива. Ще се работи за надграждане на установената комуникационна политика на съда, за създаване на унифицирани съдебно-административни практики, оптимизиране на работата в отделни направления и модернизация. Набелязани са мерки за активна медийна комукация на съда, провеждане на работни срещи, дискусии в микроекипи и доразвиване на практики за действие при извънредни и кризисни ситуации, ангажираност на съда с образователни и информационни програми, разширяване на контактите с гражданското общество и други.

Въпроси към кандидата поставиха Олга Керелска, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Атанаска Дишева – членове на ВСС, като поискаха информация за обезпечаването на съда с необходимата компютърна техника, възможните мерки за решаване на сградния проблем в краткосрочен план, относно мерките срещу разпространението на заболяването COVID-19, удачно ли е да бъде отложено разглеждането на дела в открити заседания или промяна на организацията на съдебните заседания, за да се намали присъствието на магистрати и съдебни служители в съда. Поискано бе нейното мнение по отношение на предлаганите четири модела за оптимизиране на съдебната карта, как да се преодолее неравномерната натовареност на съдиите от наказателното и гражданското отделение на съда, за приложението на видеоконференциите по дела.

Подкрепа за нейната кандидатура заявиха Цветинка Пашкунова, Драгомир Кояджиков, Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Даниела Марчева, които акцентираха на убедителното представяне на съдия Давидова-Янева, на нейните професионални и етични качества, които са оценени в дадената подкрепа от съдиите в Общото събрание на Районен съд – Варна, и в позиция на съдиите по вписвания и съдии изпълнители към съда. Обърнато бе внимание на получените от кандидата аргументирани отговори и показаното много добро познаване на организацията на работата и проблемите на съда, както и на нейния административен опит и умение да търси решения.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд