Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация от ИВСС за изпълнени препоръки по тематична проверка „Причини за възобновяване на наказателни дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 от НПК“

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от Инспектората към ВСС за изпълнени препоръки, дадени в акт за резултати от извършена тематична проверка, относно „Причини за възобновяване на наказателни дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 от НПК“. Тя е възложена със Заповед № ТП-01-2/11.04.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Тематичната проверка обхваща съдилищата в съдебните райони на Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Бургас и Апелативен съд – Велико Търново. В акта от проверката са дадени препоръки на председателите на апелативните съдилища да създадат организация за запознаване на председателите на окръжните съдилища с резултатите от проверката. На председателите на окръжните съдилища са дадени препоръки съобразно правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт да свикат общи събрания, на които да запознаят съдиите от съдебния район с резултатите от проверката на ИВСС, да ги анализират и обсъдят; да изпратят препис от акта за резултатите от проверката на ръководителите на районните и окръжните прокуратури от съответния съдебен район; както и да упражнят правомощията си по чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – да извършат лично или да възложат на съдия от съответния окръжен съд проверка на организацията и дейността на съдиите от районните съдилища през 2019 г., във връзка с констатациите в акта. Констатациите от двете проверки трябва да бъдат съпоставени, анализирани и обсъдени на общи събрания на съдиите в съдебния район, и да се предприемат мерки за подобряване на дейността по посочените дела. Препоръчано е също повишаване на професионалната квалификация на съдиите от съответния съдебен район. Изискано е ИВСС и председателите на апелативните съдилища да бъдат уведомени за резулататите от проверката в едномесечен срок.

На председателите на районните съдилища е възложено съгласно правомощията им по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ да свикат общо събрание, на което да анализират и обобщят практиката на съда по делата, решени със споразумение по реда на глава 29 от Наказателно-процесуалния кодекс и по делата, разгледани по реда на глава 28 от НПК „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказатие“ по чл. 78а от Наказателния кодекс. Препоръчано е да се приемат мерки за преодоляване на противоречията в практиката на съдиите, за което да бъдат уведомени писмено ИВСС и председателите на окръжните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд