Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Пламен Денев за и. ф. административен ръководител на Районен съд – Габрово, и преназначи полк. Ванко Ангелов като заместник-председател на Военен съд – София

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Пламен Денев – административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 07.11.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на 06.11.2020 г. на първия ръководен мандат на Пламен Денев.

По предложение на полк. Мадлен Димитрова – административен ръководител – председател на Военен съд - София, Съдийската колегия на основание чл. 175, ал. 7 от ЗСВ освободи полк. Юлиян Банков от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда, и го назначи на длъжност „съдия“ във Военен съд – София.

На основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Колегията назначи полк. Ванко Ангелов – съдия във Военен съд – София, на длъжност „заместник на адимнистративния ръководител – заместник-председател“ на този орган на съдебната власт, считано от датата на вземане на решенията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд