Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 3 съдии и повиши в ранг 8 магистрати

3 ноември 2020 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административния процесуален кодекс, спря откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по протокол № 36/04.11.2019 г., т. С-9, процедура за периодично атестиране на Емил Димитров – съдия в Административен съд – София-област, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на конкурсната процедура по конкурса за повишаване в длъжност „съдия във Върховния административен съд“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (Държавен вестник, бр. 11/07.02.2020 г.), проведе периодчино атестиране на Стилиян Манолов – съдия в Административен съд – Стара Загора, на Мариана Михайлова – съдия в Административен съд – Пловдив, на Стоянка Пишиева-Сахатчиева – съдия в Административен съд – Благоевград, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Софийския районен съд, за повишаване на Христо Крачунов – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Решението е мотивирано с обстоятелството, че към момента на депозиране на предложението – 09.10.2020 г., както и към момента на разглеждането му, съдия Крачунов няма прослужени най-малко 3 години от настъпилата промяна, свързана с повишаването му в ранг „съдия в АС“, тъй като заема съответната длъжност с възходящия ранг, съгласно чл. 233, ал. 1 от ЗСВ, считано от 13.11.2018 г. В случая не е налице и хипотезата на чл. 303, ал. 2, т. 3 от ЗСВ – предсрочно повишаване в ранг. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 25/14.07.2020 г. е изразено становище, според което изискването за три години стаж на съответната или приравнена дължност е условие, което следва да бъде налице не само при първоначално повишаване на място в по-горен ранг, но и в случаите на следващо повишаване в ранг на място.

Съдийската колегия на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Андрей Николов – съдия в Районен съд – Петрич, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“; на Петко Минев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, в по-горен ранг „съдия в АС“; Мая Кончарска – съдия в Районен съд – Кнежа, Соня Камарашка-Василева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Монтана, Цветелина Хекимова – съдия в Окръжен съд – Варна, Ивелина Владова и Пламен Атанасов – съдии в Окръжен съд – Варна, както и Атанас Атанасов – съдия в Окръжен съд – Стара Загора, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд