Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съобщение до одобрените кандидати за младши съдии
Уведомяваме ви, че решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 33/06.10.2020 г., т. 11, изм. и доп. с решение по протокол № 36/20.10.2020 г., т. 12 за приемане на окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии е влязло в законна сила на 30.10.2020 г. и е публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Раздел „Важно“ - „Конкурсни процедури“ – „Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи“.

Във връзка с горното и в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал. 8 от Закона за съдебната власт, кандидатите за младши съдии следва в едномесечен срок (до 30.11.2020 г., включително) да подадат декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ (pdf ; doc) в деловодството на Висшия съдебен съвет или да я изпратят по пощата.

Със Заповед № РД-11-58/27.10.2020 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи 30 ноември 2020 г. (понеделник) за начална дата на курса на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2020-2021 г. Обучението ще се проведе в периода от 30 ноември 2020 г. до 29 август 2021 г., включително. Допълнителна информация може да търсите на интернет страницата на Националния институт на правосъдието http://www.nij.bg/.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд