Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Адалберт Кръстев за административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура - София

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура - София, в който участва атестирания кандидат Адалберт Живков Кръстев – прокурор в същата прокуратура. Единодушно, със 7 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Прокурор Кръстев притежава над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва като следовател в ОСлС – Плевен през 2004 г. Считано от 01.05.2004 г. заема длъжността военен следовател във ВОП – София, а от 14.08.2008 г. и към настоящия момент, е прокурор в същата прокуратура. Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Кръстев за длъжността, за която кандидатства. Той проявява безпристрастност, установява истината за фактите на основата на обективен анализ на доказателствата по делото и създава условия за равнопоставеност на участниците в процеса. В своята работа е открит и търпелив, спазва изискванията на благоприличието и не извършва действия, които биха могли да компрометират честта на магистрата в професията и обществото. Познава нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз и развива способности и умения за тяхното коректно прилагане. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София.

Според концепцията на прокурор Адалберт Кръстев за стратегическо управление на Военно-окръжна прокуратура – София, неговата лична мотивация за заемане позицията като административен ръководител на този орган се основава на натрупания професионален опит – 16-годишен в същия орган, което води до добро познаване на естеството на работа, спазване принципите за приемственост на добрите практики и високото доверие на колектива. Воден от опита му от работата по множество дела от фактическа и правна сложност и по дела срещу лица, заемащи високо обществено положение, му позволява да разбира както обективните трудности, така и субективните слабости по конкретните наказателни производства. Основната му цел за управление е отстояване на независимостта на прокуратурата, усъвършенстване управлението за постигане на по-голяма ефективност, експедитивност, прозрачност, повишаване нивото на компетентност и мотивация на прокурорите, военните следователи и съдебните служители, подобряване на административната дейност и ефективно използване на информационните технологии.

Въпроси към кандидата поставиха Евгени Иванов, Йордан Стоев и Огнян Дамянов – членове на ВСС, които поискаха мнение за личната му мотивация за заемане на ръководната длъжност, вижданията му за работната атмосфера във ВОП - София, какъв би бил приносът му за развитие на прокуратурата, вижданията му за наличие на кадровия ресурс, при евентуални законодателни промени, касаещи увеличение на компетентността на военните магистрати с цел оптимизиране на натовареността, неговите мерки за ограничаване текучеството на разследващите военни полицаи, намеренията му са сформиране на ръководен екип и как ще мотивира прокурорите за по-качествена работа.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Йордан Стоев и Евгени Иванов – членове на ВСС, като посочиха, че кандидатът, въпреки липсата на административен опит ще бъде успешен административен ръководител, предвид качествата, които притежава и ще има волята да реализира вижданията си за развитие на ВОП – София.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд