Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на ВСС да бъде оптимизирана щатната численост на Окръжна прокуратура – Стара Загора

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Чирпан с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 5.11.2020 г.

Предложението за оптимизиране е направено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, а мотивите на комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС за това, са във връзка с устрояването на прокурор Нейка Тенева, която бе освободена от длъжността „заместник-окръжен прокурор“ на същия орган и връщането й към заеманата преди това длъжност – „прокурор“ в същия орган. На нейно място окръжният прокурор е мотивирал назначаването на Георги Видев – районен прокурор на Районна прокуратура – Чирпан. От актуалното кадрово състояние на Окръжната прокуратура в град Стара Загора е видно, че не е налице свободна длъжност „прокурор“, а съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол №20/13.08.2020 г., районната прокуратура в Чирпан предстои да бъде закрита, считано от 01.01.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд