Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри и освободи от длъжност прокурор от Върховна касационна прокуратура

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт, поощри Радосвет Андреев – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията го освободи от заеманата длъжност, считано от 09.11.2020 г., поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд