Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестира и повиши на място в по-горен ранг няколко магистрати

4 ноември 2020 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ангел Ангелов - прокурор в Районна прокуратура – Асеновград, Ваня Прокопова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Николинка Обретенова - прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие комплексна оценка „Много добра” и считано от датата на вземане на решението и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, тримата магистрати придобиват статут на несменяемост.

Периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 11/07.02.2020 г.) се проведе на Ангелина Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура и Гергана Савова - Малиновска - прокурор в Районна прокуратура – Перник, като Колегията прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра“.

Колегията, единодушно реши да остави без уважение молбата от Лилия Дамянова – прокурор в Софийска градска прокуратура, за откриване на процедура за извънредно атестиране, тъй като не са налице всички необходими условия за провеждане на атестирането. Дори да се приеме, че е налице правен интерес от провеждане на извънредно атестиране, с оглед възможността за получаване на най-високата по степен положителна комплексна оценка „много добра“, от последното й периодично атестиране са изминали по-малко от пет години, а именно – около четири години. Но Колегията, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, проведе извънредно атестиране на Маринела Марчева - прокурор в Районна прокуратура – Добрич и на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (в сила до 11.02.2020 г.), във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ и § 72, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр.11/07.02.2020 г.), проведе извънредно атестиране на Красимир Тренчев и на Светлозар Костов - прокурори в Специализираната прокуратура, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Извънредно бе атестирана и Орхидея Андонова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за която Колегията прие комплексна оценка „Добра“.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Пламен Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Илияна Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Диана Мицканова - прокурор в Специализираната прокуратура и Радост Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд