Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – Стара Загора и на Районна прокуратура – Стара Загора

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати  щатната численост на Районна прокуратура – Чирпан с 1 свободна длъжност „прокурор“, и съответно разкри 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. Увеличаването на щатната численост е във връзка с преназначаването на заместник-окръжния прокурор Нейка Тенева на длъжност „прокурор“. Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора инициира оптимизиране на щатната численост на органа в рамките на съдебния район чрез преразпределяне на незаета длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Чирпан, във връзка с предстоящото ѝ закриване, считано от 01.01.2021 г., съгласно решение на Пленума на ВСС по протокол № 20/13.08.2020 г.

На посоченото по-горе основание, Пленумът на ВСС съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Бургас с 1 свободна длъжност „прокурор“, и съответно разкри 1 щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението. На нея ще бъде устроен Минчо Николов - заместник-административен ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, който е депозирал заявление за преназначаването му на длъжност „прокурор“ в същия орган. В Районна прокуратура – Бургас са налични 14 свободни длъжности „прокурор“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд