Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2020 г.

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2020 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.

Изпълнението на приходите по бюджета към 30.09.2020 г. е 62,79 % при среден процент на изпълнение 75 %. Общо постъпилите приходи във ВСС са 436,628 млн. лв., от които от субсидия - 82,66 %, от съдилищата – 15,72 %  и от НАП – 1,01 %.

Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 72,834 млн. лв. и бележат спад от 11,11 % в сравнение с м. септември 2019 г. Неизпълнението на приходите е в размер на 14,166 млн. лв. Приходите от съдебни такси са в размер на 61,230 млн. лв. при годишен план за 2020 г. – 100 млн. лв. Неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.09.2020 г. е 13,770 млн. лв., като е налице 10,64 % намаление в сравнение със същия период на 2019 г. Другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са 11,604 млн. лв. като неизпълнението към 30.09.2020 г. е 0,396 млн. лв. Налице е увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2019 г. с 13,47 %. Към тези приходи се включват и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на 5,458 млн. лв. и представляват 7,49 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2020 г. са в размер на 538,915 млн. лв., което представляват 68,42 % от годишните разчети, при среден процент на изпълнение 75 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала – 84,64 %, тъй като по този параграф основните заложени средства са за изплащане на облекло и за обезщетения.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 493,563 млн. лв. или 91,58 % от общите разходи към 30.09.2020 г. Увеличението спрямо миналата година е в размерна 9,67 %. Разходите за издръжка са в размер на 37,603 млн. лв. или 6,98 % от разходите към 30.09.2020 г.

Капиталовите разходи възлизат на 7,750 млн. лв. Изпълнението им е ниско – 21,65 %, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд