Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС във връзка с одобрени разходи по искания от административни ръководители на органи на съдебната власт

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет в отговор на искания от административни ръководители на органи на съдебната власт даде съгласие за извършване на разход от Софийски градски съд в размер на 76 083, 45 лв. за възстановяване на погрешно внесена сума на ЗК „Лев Инс“ АД; за увеличение на бюджетите на Районен съд – Силистра с 4 500 лв. за доставка на природен газ за отопление до края на 2020 г.; на Районен съд – Варна с 25 000 лв. за текуща издръжка до края на годината; на Районен съд – Хасково с 4000 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2020 г., в т. ч.заел. енергия, вода и ангажименти по договори за издръжка на съда, и на Окръжен съд – Стара Загора с 1 870 лв. за закупуване на 2 бр. климатици за обособени две нови работни помещения.

Във връзка с предстоящи годишнини от откриването на съдебните сгради на Окръжен съд – Русе и Окръжен съд - Кюстендил, се даде съгласие за увеличение на бюджета на Окръжен съд – Русе с 1260 лв. за финансиране на мероприятия, свързани с честването на 80-тата годишнина от откриването на Съдебната палата. Сред предвидените инициативи са провеждане на историческа възстановка, осигуряване на награден фонд за победителите във фотографския конкурс „Съдебната палата на гр. Русе през четирите сезона“, както и за изработка на рекламни материали за участниците в мероприятието. С предходно решение от месец юли 2020 г. Пленумът е увеличил бюджета на съда с 2 220 лв. за организиране на изложба, посветена на годишнината. Бюджетът на Окръжен съд – Кюстендил е увеличен с 900 лв. за осигуряване на материали и награден фонд за провеждане на Областен конкурс „Приказки и картини на Съда, Правдата и Справедливостта 2020“, посветен на 40-годишнината от откриването на настоящата Съдебна палата в града.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на органи на съдебната власт, като намали бюджета на Съвета и съответно увеличи бюджетите на Районен съд – Ямбол с 5 880 лв. за закупуване на 10 бр. скенери; на Районен съд – Свиленград с 5 996 лв. за закупуване на 4 бр. скенери; на Окръжен съд – Монтана със 7 402 лв. за закупуване на 5 бр. скенери; на Районен съд Варна с 14 191 лв. за закупуване на 10 бр. скенери и с 46 800 лв. за закупуване на 6 бр. мултифункционални устройства; на Административен съд – Благоевград с 1050 лв. за закупуване на 1 бр. преносим компютър; на Районен съд – Кула с 1 150 лв. за закупуване на 1 бр. компютърна конфигурация; на Районен съд – Панагюрище с 1 891 лв. за закупуване на 10 бр. квалифицирани удостоверения за квалифициран електронен подпис, 1 бр. мрежов дисков масив за съхранение на данни и 13 бр. SSD дискове и с 1088 лв. за закупуване на 4 бр. монитори; на Районен съд – Чирпан с 4 768 лв. за доставка и монтаж на 2 бр. резервоари за гориво за отопление, както и демонтаж на 2 бр. стари резервоари. Общо с 3 860 лв. са увеличени бюджетите на окръжните съдилища в Габрово, Пловдив и Стара Загора за покриване на разходи за закупуване на квалифициране електронни подписи за магистрати и съдебни служители, които ще работят с ЕИСС.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и на Апелативен съд София за 2020 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. сървъри на обща стойност 15 996 лв., 2 бр. лицензи за сървърна операционна система на обща стойност 3 204 лв. и дисков масив за 16 673 лв.; на Районен съд – Бяла Слатина за закупуване на 1 бр. сървър на стойност 3 399 лв. и 1 бр. лиценз за сървърна операционна система на стойност 1 750 лв.; на Административен съд – Кърджали с 1420 лв. за закупуване на 2 бр. скенери; на Районен съд – Своге с 1764 лв. за закупуване на 3 бр. скенери; на Районен съд – Исперих с 3180 лв. за закупуване на 2 бр. скенери; на Административен съд – Пазарджик и на Районен съд – Кърджали с по 1881 лв. за закупуване съответно на 2 бр. звукозаписни системи за всеки един от тях. Бюджетът на Районен съд – Троян е увеличен с 1 488 лв. за закупуване на 2 бр. скенери, както и с 3 455 лв. за закупуване на копирна машина със скорост на печат 30 стр./мин. С цел закупуване, доставка и монтаж на климатик за съдийски кабинет, бюджетът на Окръжен съд – Пазарджик е увеличен с 840 лв. С 1300 лв. е увеличен бюджетът на Районен съд – Севлиево за закупуване на 1 бр. климатична система за съдебна зала; с 2 160 лв. е увеличен бюджета на Районен съд – Самоков за закупуване на 1 бр. цифрова копирна машина със скорост на печат 25 стр./мин. и на Районен съд – Сливен за закупуване на 4 бр. шредери.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджета на Районен съд – Чепеларе с 37 120 лв. за осигуряване на средства за изплащане на трудови възнаграждения до края на годината. В тази връзка се отправя предложение до министъра на правосъдието да уведомява предварително ВСС за намеренията си при увеличаване числеността на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители към районните съдилища, с оглед правилното разходване бюджетите на органите на съдебната власт.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение по бюджета на Районен съд – Кюстендил с 10 000 лв. за покриване на разходите, свързани с изплатените възнаграждения за експертизи по трудови дела и обезпечаване на неотложните текущи разходи до края на 2020 г. Обръща се внимание на административния ръководител на Районен съд – Кюстендил, при определяне на възнагражденията на вещи лица, за сметка на бюджета на съдебната система да се взема под внимание сложността на делата, броя на разглежданите дела от едно лице, периода за който са изготвени експертизите, както и ограничените възможности на бюджета на съдебната власт.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекция по бюджета на Окръжен съд – Бургас в размер на 2000 лв. за изплащане на възнаграждения по граждански договор с външен изпълнител за изготвяне на документация за обществена поръчка, съгласно чл. 18 от ЗОП и извършване на всички действия в ЦАИС във връзка с доставка на електрическа енергия, както и с външни експерти, които ще са членове на комисиите по чл. 103,  ал. 1 от ЗОП. Средствата са за сметка на неразпределения резерв по параграф по бюджета на съдебната власт за 2020 г.

Бюджетът на Окръжен съд – Русе е увеличен с 3 400 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за съдебни заседатели до края на годината. С 12 000 лв. е увеличен е бюджетът на Районен съд – Балчик с цел осигуряване на средства за възнаграждения на вещи лица по дела за неизплатени трудови възнаграждения и отмяна на уволнение по КТ, и издръжка на съда до края на годината, както и с 420 лв.. за възнаграждения на съдебни заседатели.

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2020 г. по параграфи „“Издръжка“, „Други възнаграждения и плащания на персонала“, „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ и „Други възнаграждения и плащания на персонала“  

Пленумът на ВСС реши за периода от 1 юли до 31 декември 2020 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2020 г., да не отчисляват 0,1% от средствата за СБКО, съгласно решение по протокол № 10/18.03.2020 г. на Комисия „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г. 

Разходването на средствата за СБКО през годината е на база начислените основни заплати по отчет, които към 30.06.2020 г. са 159 479 275 лв., а отчисленията за централизирания фонд СБКО – 0,1% са 159 479 лв. Към 09.10.2020 г. с решения на Пленума на ВСС са отпуснати 60 547 лв.

За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 3% на база начислени средства за основни заплати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд