Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на недвижими имоти на окръжни прокуратури, като измени свои предходни решения и упълномощи представляващия ВСС да инициира промяна в сключени договори

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ, предложение на Прокурорската колегия на ВСС по т. 4 от протокол № 26/08.07.2020 г. и решение по т. 1 от протокол № 20/13.08.2020 г. от дистанционно заседание чрез видеоконферентна връзка на Пленума на ВСС разпредели ползването на предоставените за управление на Пленума на ВСС недвижими имоти – публична/частна държавна собственост. С решението на Пленума на осем окръжни прокуратури са предоставени за ползване помещения в съдебните палати в градовете с разкрити териториални отделения към Районните прокуратури в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Ловеч, Кърджали и Кюстендил.

На Окръжна прокуратура – Благоевград са предоставени за ползване помещения в сградите на съдебните палати в градовете - Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Благоевград, за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Благоевград.

На Окръжна прокуратура – Бургас са предоставени за ползване помещения от административна сграда в гр. Айтос и от Съдебната палата - Карнобат за нуждите на териториалните отделения в посочените градове към Районна прокуратура – Бургас.

На Окръжна прокуратура – Велико Търново са предоставени за ползване помещения в съдебните палати в градовете Горна Оряховица, Павликени и Свищов за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Велико Търново.

На Окръжна прокуратура – Враца са предоставени за ползване помещения в съдебните палати в градовете Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Оряхово за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Враца.

На Окръжна прокуратура – Габрово са предоставени за ползване помещения в Съдебната палата в гр. Севлиево за нуждите на Териториално отделение – Севлиево към Районна прокуратура – Габрово.

На Окръжна прокуратура – Ловеч са предоставени за ползване помещения в административна сграда в гр. Луковит и съдебните палати в градовете Тетевен, Троян и Ловеч за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Ловеч.

На Окръжна прокуратура – Кърджали са предоставени за ползване помещения в съдебните палати в градовете Крумовград и Момчилград за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Кърджали.

На Окръжна прокуратура – Кюстендил са предоставени за ползване помещения в Съдебна палата – Дупница и административна сграда в гр. Кюстендил за нуждите на съответните териториални отделения към Районна прокуратура – Кюстендил.

Решението се изпраща на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Пленумът на ВСС измени и допълни решението си по т. 51 от Протокол № 7/28.03.2019 г., като текстът „Районна прокуратура – Дупница“ да се чете „Окръжна прокуратура – Кюстендил“, за нуждите на Териториално отделение – Дупница към Районна прокуратура – Кюстендил“.

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише анекс/допълнително споразумение за изменение на договора за наем, сключен между ВСС и „ГЕОДС“ ЕООД, като се посочи, че имотът е за нуждите на Окръжна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Разлог към Районна прокуратура – Благоевград.

Представляващият ВСС е упълномощен да отправи искане до областните управители на областите Бургас, Враца, Ловеч и Кърджали да бъдат изменени/отменени заповедите и изменени/прекратени договорите за безвъзмездно предоставяне правото на управление на ВСС и да подпише нови такива или анекси/допълнителни споразумения към тях за имотите – държавна собственост, ползвани от закритите прокуратури, като същите се предоставят на съответните окръжни прокуратури, за имотите частна държавна собственост в гр. Айтос, гр. Мездра, гр. Луковит и гр. Крумовград.

В новите заповеди и договори или анекси/допълнителни споразумения за имотите в градовете Разлог, Айтос, Мездра, Луковит и Крумовград да бъде изписано изрично, че на основание чл. 57, ал. 2, т. 10 от ПАПРБ всички консумативни разходи, свързани с експлоатацията на имотите, както и разходите за текущи ремонти са за сметка на съответната Окръжна прокуратура.

Пленумът на ВСС възложи стопанисването на съответните административни ръководители на окръжните прокуратури, които приемат сградния фонд на закрити прокуратури, като измени свои предходни решения, както следва:

по протокол № 40/03.11.2016 г., т. 50 в раздел II. – т. 7 Област – Благоевград, както и в раздел VI. – т. 7 и т. 9 Област Враца; по протокол № 43/24.11.2016 г., т. 24, раздел I. – т. 3 Област Бургас.

Пленумът възложи на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да предприеме необходимите действия за изменение на приетите решения на Пленума за цялостно разпределение на ползването на недвижимите имоти на съдебната власт, предмет на настоящото решение и да се предложи приемането на нови, където липсват такива, считано от 01.01.2021 г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд