Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в Съдебна палата - Балчик

5 ноември 2020 година

Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в административната сграда в гр. Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от Закона за съдебната власт и във връзка с писмо рег. № ВСС – 10802/16.10.2020 г. от административния ръководител на Районен съд – Балчик, с приложен проект на споразумение, съгласуван с административния ръководител на Районна прокуратура – Балчик, с което се предоставя цялостно разпределение на ползването на помещенията между органите на съдебната власт.

В разпределението са посочени и помещенията за съвместно ползване от Районен съд – Балчик и Районна прокуратура – Балчик, вместо която считано от 01.01.2021 г.  ще се ползват от Окръжна прокуратура – Добрич, за нуждите на Териториално отделение – Балчик към Районна прокуратура – Добрич.

С настоящото решение се отменя решение по т. 13.I. от протокол № 11/21.05.2020 г. на Пленума на ВСС. Решението по т. I се изпраща на административния ръководител на Районен съд – Балчик, за сведение и изпълнение на главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд