Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази становище за безвъзмездно прехвърляне на съдебен имот в собственост на община Тервел

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище, с което на основание чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, съгласува материалите, изпратени с писмо рег. № ВСС-10887/20.10.2020 г. от главния секретар на МРРБ, относно проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Тервел, област Добрич – терен, ведно с построената в него сграда, с предоставени права на управление на ВСС, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Тервел, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Решението се изпраща на главния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на Решение на Министерския съвет е изготвен във връзка с образувана в МРРБ преписка по повод положително становище от Областния управител на област Добрич по искане на кмета на община Тервел за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собественост, и безвъзмездното му прехвърляне на община Тервел, по реда на чл. 54 от ЗДС. В проекта на РМС е посочено, че имотът се прехвърля на община Тервел за обособяване на площадна зона на града, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2020 г. представляващият ВСС е упълномощен да изрази становище през министъра на регионалното развитие и благоустройството относно отпаднала необходимост от посочения имот.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд