Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. С предложения проект се цели създаване на по-голяма гъвкавост по отношение на националните фискални правила при наличието на извънредни обстоятелства и премахване на предпоставките за проциклично въздействия на ограниченията; ясно дефиниране на ограниченията и допустимите отклонения; премахване на ограниченията, в които биха възпрепятствали усвояването на средства от европейските фондове и програми; създаване на възможност неусвоени допълнително одобрени разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет да бъдат използвани за изпълнението на други приоритетни политики.

Предложените изменения и допълнения в ЗПФ са във връзка със създалата се извънредна икономическа и финансова ситуация в глобален мащаб вследствие на пандемията от COVID – 19, и позволяват предприемане на съответни мерки при стриктно спазване на европейското законодателство по отношение на фискалните правила при освобождаване на необходимото фискално пространство в рамките на националните ограничения и при спазване на финансова дисциплина и фискална устойчивост.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд