Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи свои представители в работни групи към Министерство на правосъдието във връзка с изменения и допълнения на ЗСВ, НПК и Наредба № 2 от 2015 г. за вписване, квалификацията и възнагражденията на вещи лица

5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Атанаска Дишева, Даниела Марчева и Светлана Бошнакова за участие в работна група Министерство на правосъдието, която да подготви проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСВ. Целта на изготвените законодателни промени е подобряване капацитета на ИВСС, както и изпълнение на поети ангажименти по Механизма за сътрудничество и оценка. Изготвените предложения се съдържат в аналитични доклади, разработени по проект „Подкрепа за подобряване на капацитета на ИВСС“, финансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

За участие в работна група за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписване, квалификацията и възнагражденията на вещи лица към Министерство на правосъдието е определен Евгени Диков. Подготвяните изменения и допълнения са свързани с въвеждането на Информационната система „Единен регистър на вещите лица“. Съгласно § 7 от ПЗР на ЗСВ (изм. и доп. ДВ бр. 86 от 6 октомври 2020 г.) в срок до 1 юли 2021 г. трябва да бъдат приети измененията в Наредбата, касаещи въвеждането на информационната система.

Пленумът на ВСС определи Красимир Шекерджиев и Огнян Дамянов за  участие в работната група за обсъждане на експертни предложения за изменения на Наказателно-процесуалния кодекс изготвени от Експертен съвет към Главния прокурор на Република България. Предложенията съдържат задълбочен анализ на констатирани проблеми в действащото законодателство, както и мотивирани предложения за постигане на по-висока ефективност, качество и ускоряване на наказателното производства, в съответствие със стандартите на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд