Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът определи член на ВСС, който да подписва документите, свързани с изпълнението на ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Програма „Правосъдие“ на НФМ

 5 ноември 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Евгени Диков – изборен член на ВСС, да подписва всички документи (заповед за определяне на ръководител, отчети и т.н.), свързани с г-н  Боян Магдалинчев, в качеството му на ръководител на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., а в отсъствие на г-н Диков от следващите по старшинство членове на ВСС.

Решението е във връзка с предходно решение по т. 44 на Пленума на ВСС по Протокол № 25/08.10.2020 г.,  с което г-н Магдалинчев е определен за ръководител на посочения проект и е упълномощен да предприеме всички необходими действия по изпълнението му, включително да подписва всички документи, заповеди и договори, свързани с цялостното управление и изпълнение на проекта от страна на ВСС, както и анекси за изменение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, да възлага, организира, провежда или прекратява обществени поръчки по реда на ЗОП, да сключва или прекратява договори в качеството му на Възложител на обществените поръчки, заложени в рамките на проекта.

Съгласно решение по т. 1.2 на Пленума на ВСС по Протокол № 30/03.10.2017 г., допълнено с решение по т. 52.1 по Протокол № 30/06.12.2018 г. г-н Диков е определен да подписва документи, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ ВСС“, а в негово отсъствие от следващите по старшинство членове на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд